Canal de Protecció de l'Informant


Benvingut al Canal de Protecció de l'Informant implantat en l'empresa SACLIBA S.L. després de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El Canal de Protecció de l'Informant està integrat en el Sistema Intern d'Informació de l'empresa SACLIBA S.L. regulat en la citada llei, en les Principis del Sistema intern d'Informació i defensa de l'informant i el Procediment per a la gestió d'informacions de la Llei 2/2023.

La finalitat del Canal és doble, d'una banda, fer possible la comunicació per part de persones que, en un context laboral o professional, a les quals es refereix l'article 3 de la Llei, detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus previstes en l'article 2 de la Llei; i per un altre, que aquestes persones estiguin protegides enfront de possibles represàlies.

Per tant, el Canal té un àmbit subjectiu (qui pot presentar informacions) i objectiu (l'objecte en si mateix de les informacions) delimitat en la pròpia llei.

Així, per exemple, matèries com les relatives a Recursos Humans, Assetjament Laboral, Assetjament Sexual, Igualtat de Gènere, etc., hauran de fer-se valer pels canals establerts a aquest efecte per l'empresa SACLIBA S.L. a través departament de RRHH

Li garantim que es guardarà secret i confidencialitat de la seva identitat durant i després de qualsevol comunicació que ens faci.

Pot anònimament contactar amb el Responsable del Sistema

Albert Casas  629183508 legal@censorconsulting.es

Accedeixi al Canal de Protecció de l'Informant

Qui pot denunciar? Àmbit subjectiu

 • Treballadors i treballadores de l'empresa.
 • Autònoms que treballin per a l'empresa.
 • Accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, adreça o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius.
 • Qualsevol persona que treballi para o sota la supervisió i l'adreça de contractistes, sots contractistes i proveïdors de l'empresa.
 • Persones en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en formació amb independència que percebin o no una remuneració.
 • Sol·licitants d'ocupació en l'empresa.
 • Representants legals de les persones treballadores.
 • Persones físiques relacionades amb l'informant que puguin sofrir represàlies, com a companys de treball o familiars de l'informant.
 • Persones jurídiques, per les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.

Sobre quines matèries es pot denunciar?

 • Competència
 • Serveis financers
 • Protecció del medi ambient
 • Seguretat nuclear
 • Sanitat animal
 • Seguretat dels productes, dels aliments i del transport
 • Salut pública
 • Protecció dels consumidors
 • Protecció de dades i privadesa
 • Comprat interior i interessos financers de la UE Fraus i estafes
 • Blanquejo de cabdals
 • Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària

Matèries exemptes

Matèries com les relatives a Recursos Humans, Assetjament Laboral, Assetjament Sexual, Igualtat de Gènere, etc. hauran de fer-se valer pels canals  establerts a aquest efecte per l'empresa.